KONTRAKTE EN TRUSTS

Waarom ‘n trust – Voordele?

Die hoofrede waarom ‘n Trust opgerig word is die beskerming van bates; die vermindering van boedelbelasting by dood; om bates teen insolvensie te beskerm.

Nadele van ‘n Trust?

hoër belastingkoers; hoër kapitaalwins-belastingkoers; koste om ‘n trust te administreer.

Waarom ons gebruik?

Alhoewel die prosedure om ‘n Trust te stig ‘n redelike eenvoudige prosedure is en baie Trustaktes standaard is, is dit baie belangrik om te sorg dat ‘n Trustakte aan al die spesifieke vereistes van die wetgewing voldoen, en veral die nuutste gesag van Howe. Baie prokureurs of rekenkundige beamptes wat nie gereeld Trusts oprig nie, is nie altyd op hoogte met die nuutste gesag en hofsake nie. Na ons mening behoort elke Trustakte uniek te wees en moet dit aan u unieke vereistes voldoen. As gekwalifiseerde Notaris glo ons dat ons mnr Maartens u behoorlik hierin kan bystaan en adviseer.

Wat is ‘n trust in die algemeen?

‘n Trust is bloot ‘n Ooreenkoms waar sekere goedere, synde die trustbates, geadministreer word deur een of meer ander persone (Trustees) vir die voordeel van die begunstigdes. Die bates van die Trust vorm nie deel van die afsonderlike bates van die Trustees nie, en die bates van die Trust is dus gewoonlik beskerm teen insolvensie of, waar minderjariges betrokke is, kan dit in trust gehou word totdat die minderjariges daarop geregtig word.

Kommersiële Kontrakte

Ons het uitgebreide ondervinding in die opstel van kommersiële kontrakte, spesifiek die volgende: i. Verkoop van Besigheid; ii. Verkoop van aandele in Maatskappye; iii. Huurkontrakte; iv. Aankoop en oordrag van eiendom in Maatskappye en Trusts; v. Gesamentlike ondernemings; vi. Algemene kommersiële kontrakte.

,