SAKEREDDING

Wanneer moet sakeredding-prosedures oorweeg word?

Finansiële nood verwys na enige tydstip waartydens dit redelik onwaarskynlik blyk te wees dat die Maatskappy in staat sal wees om binne die onmiddellik daaropvolgende ses maande al sy skuld sal kan betaal namate dit betaalbaar raak, of dit redelik waarskynlik is dat die Maatskappy binne die onmiddellik daaropvolgende ses maande insolvent sal raak. sakereddingsprosedure verwys breedweg na die prosedure om ‘n Maatskappy wat in finansiële nood is deur middel van ‘n sakereddingsplan te rehabiliteer.

Direkteur se verpligting om aansoek te doen vir Sakeredding

Direkteure se verpligting om aansoek te doen vir Sakeredding Indien die direkteure van ‘n Maatskappy redelike gronde het om te vermoed dat die Maatskappy in finansiële nood verkeer, dan is die direkteure verplig om aansoek te doen vir Ondernemingsredding deur die nodige kennisgewing aan alle aandeelhouers, krediteure, werknemers en vakbonde te lewer.

Reeds gelikwideerde Maatskappye of BK’s

Maatskappye of BK’s kan aansoek doen vir Sakeredding selfs nadat ‘n finale likwidasiebevel toegestaan is.

Besluit of Hofaansoek

Die mees algemeenste prosedure om met Sakeredding te begin is bloot ‘n vrywillige besluit wat deur die Bestuur van die maatskappy geneem word. ‘n Ander en meer duurder prosedure is ‘n aansoek na die Hoë Hof om die Maatskappy onder Sakereddingte plaas, maar soms is dit al uitweg.

Effek van Sakeredding

Gedurende die tydperk waartydens ‘n Maatskappy of BK onder Sakeredding is, is daar ‘n algemene moratorium op regsprosesse en kan daar nie voortgegaan word met regsproses teen die Maatskappy of BK nie. Alle litigasie word opgeskort en sekere kontrakte kan ook her-beding word met die Sakereddingspraktisyn.

Waarom ons gebruik?

Ons glo ons het die kennis, ondervinding en kapasiteit om nie net Maatskappye sonder versuim by te staan om Sakeredding te implementeer binne die neergelegde tydperke nie, maar hulle sinvol by te staan by die beplanning en implimentering van ‘n behoorlike Sakereddingsplan.

,